Mitsubishi Elevator Asia | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
11 Nov 2019 09:00 AM
Mitsubishi Elevator Asia
ดร.เกษม บุญน้อยกอ Elevator Engineering Department Manager
Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd.
ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 99 ไร่ เริ่มต้นจากการผลิตลิฟต์และ

บันไดเลื่อนเพื่อส่งมอบให้แก่ตลาดภายในประเทศ และในปัจจุบันยังได้ทำหน้าที่เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกลิฟต์และบันไดเลื่อนภายใต้แบรนด์ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไปยัง

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เราไม่เพียงแค่เป็นฐานการผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในด้านของการวิจัยและพัฒนาลิฟต์และบันไดเลื่อนของ

มิตซูบิชิ อิเล็คทริคให้มีคุณภาพสูงสุด สามารถตอบสนองกับความต้องการทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

Lift up the world with quality

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
(ผลิตลิฟต์ และบันไดเลื่อน)
สถานที่ 700/86 Amata City Chonburi Industrial Estate, Moo 6, Debaratana Road, Donhuaroh Sub-district, Mueang Chonburi District, Chonburi 20000

โทรศัพท์ 038-936-600
แฟกซ์ 038-936-677
E-mail jantagan@MitsubishiElevatorAsia.co.th
URL www.mitsubishielectric.com/elevator/

Comments

CONTACT US